Έρευνα

Ερευνητικά προγράμματα

Ακολουθώντας την Εταιρική Στρατηγική του Ομίλου επενδύουμε στην Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία.

Υλοποιούμε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς, Εθνικούς και άλλους πόρους.

 

 

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας