Διασφάλιση Ποιότητας

Θέτουμε το σύνολο των διεργασιών και διαδικασιών που, με συστηματικό και δομημένο τρόπο, αποσκοπούν στη διατήρηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας

Διασφάλιση της Ποιότητας – Διαπίστευση

Το Κέντρο μας είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για την εκτέλεση εξειδικευμένων δοκιμών και διακριβώσεων και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 ως Φορέας Ελέγχου τύπου Β, για την εκτέλεση επιτόπιων ελέγχων σε ανυψωτικά μηχανήματα και αεροδοχεία.

Πιστοποιητικά Διαπίστευσης

Ακολουθούν τα πιστοποιητικά διαπίστευσης που διαθέτει το Κέντρο Καινοτομίας

Επίσημα Πεδία Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ)

Ακολουθούν τα Επίσημα Πεδία Διαπίστευσης που διαθέτει το Κέντρο Καινοτομίας

Τεχνική Επάρκεια και Σύστημα Διαχείρισης

Στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, το Κέντρο Καινοτομίας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης. Σε ετήσια βάση η τεχνική επάρκεια των εργαστηρίων και του φορέα ελέγχου για συγκεκριμένες υπηρεσίες και η τήρηση των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης, αξιολογούνται από το Ε.ΣΥ.Δ. με σκοπό την λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της διαπίστευσης. Επιπλέον σε όλα τα εργαστήριά της εφαρμόζονται διαδικασίες ποιότητας με σκοπό την αξιοπιστία όλων των μετρήσεων και ελέγχων που εκτελούνται.

Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών

Στα υψηλού τεχνολογικού επιπέδου εργαστήριά μας εφαρμόζονται μέθοδοι που καλύπτουν εθνικά και διεθνή πρότυπα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Εξοπλισμός

Σχεδόν το σύνολο του μετρητικού εξοπλισμού διακριβώνεται ετησίως και ελέγχεται εσωτερικά σε συχνότερη βάση.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και επιτυχία μας. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στους νέους επιστήμονες. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας εκπαιδεύεται διαρκώς προκειμένου να καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών μας και ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένων δοκιμών, όπως οι μη καταστροφικοί έλεγχοι, είναι κατάλληλα πιστοποιημένο από αναγνωρισμένους φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Δοκιμές Ικανότητας

Σε ετήσια βάση λαμβάνουμε μέρος σε σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας (Proficiency Testing) αναγνωρισμένων φορέων της Ελλάδας και του Εξωτερικού για μεγάλο αριθμό δοκιμών και διακριβώσεων, διαπιστευμένων και μη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους.

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας