Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες αφορούν Εξειδικευμένες Εργαστηριακές Δοκιμές, Επιθεωρήσεις, Πιστοποιήσεις, Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία.

Οι Υπηρεσίες του Κέντρου

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες του Κέντρου είναι δοκιμές στα εργαστήριά του, πιστοποιήσεις, έρευνα, έλεγχοι στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο, υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Η λειτουργία του Κέντρου δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών μόνο της ΔΕΗ.

Επίσης, έχει επεκταθεί και ικανοποιεί ανάγκες υψηλού επιστημονικού επιπέδου και εξειδικευμένων απαιτήσεων, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και στις Ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Επισημαίνεται ότι είναι σε θέση να πραγματοποιεί, με ασφάλεια και αξιοπιστία, το σύνολο των δραστηριοτήτων του, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του, αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών του. 

Το Κέντρο Καινοτομίας είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Για τη διατήρηση της Διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ,  το Κέντρο υπόκειται σε περιοδικούς εξονυχιστικούς ελέγχους, μέσω των οποίων ελέγχεται όχι μόνο ο τρόπος λειτουργίας του, αλλά αξιολογούνται και αυτές καθαυτές οι δοκιμές και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από το Κέντρο ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεων τους. Στόχος είναι η διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υλοποιεί ερευνητικές δράσεις και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων είτε αυτοδύναμα είτε μέσω συνεργασιών με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον το Κέντρο εξελίσσεται και αναπτύσσει δράσεις με ευρύτερο επιχειρηματικό αντίκτυπο όπως: Δημιουργία Επιχειρηματικού Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund), Λειτουργίες επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας και επιταχυντή (Business Incubator & Accelerator), Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, και μέσα από συνεργασίες.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Κέντρο Καινοτομίας είναι στελεχωμένο με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από Μηχανικούς, Επιστήμονες Θετικών Επιστημών και τεχνικούς ανάλογων ειδικοτήτων με τις υπηρεσίες που παρέχει. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεχή ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

        

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας