Κέντρο Καινοτομίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Η αλλαγή που γεννά αξία

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συμβουλευτικές μελέτες. Δράσεις με ευρύτερο επιχειρηματικό αντίκτυπο, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Διαπιστευμένες Δοκιμές και Διακριβώσεις κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025
 • Διαπιστευμένες Επιθεωρήσεις κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17020
Εργαστήρια

Τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου.

 • Ηλεκτρικές Δοκιμές & Μετρήσεις, Χημικές Αναλύσεις
 • Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι, Μηχανικές & Μεταλλουργικές Δοκιμές, Δοκιμές συναφείς με Δομικά Έργα
Επιθεωρήσεις

Επιθεωρήσεις Δεύτερου και Τρίτου μέρους σε μεγάλο αριθμό υλικών και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Έρευνα

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διμερείς συνεργασίες, Εθνικούς και άλλους πόρους.

Ενδεικτικά:

 • Κυβερνοασφάλεια στρατηγικών υποδομών, Έξυπνα δίκτυα, Ηλεκτροκίνηση
 • Τεχνολογίες Υδρογόνου, Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, Τεχνολογία δέσμευσης CO2, ΜΚΕ
Ανάπτυξη Καινοτομίας
 • Δημιουργία Επιχειρηματικου Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund)
 • Λειτουργίες επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας και επιταχυντή (Business Incubator & Accelerator), για νεοφυείς επιχειρήσεις και νέες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Καινοτομίας

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην Κάντζα Παλλήνης, νομού Αττικής. 

 

 • Ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις 7.500 τμ
 • Ένα παράρτημα του Κέντρου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Το Κέντρο Καινοτομίας της ΔΕΗ, δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών

Το Κέντρο παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Εργαστηριακών Δοκιμών, Διακριβώσεων, αναλύσεων και ελέγχων στις εγκαταστάσεις του για την Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης με Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις. Επίσης υλοποιεί επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι αφορούν Δοκιμές και Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις τρίτων.

Ενδεικτικά παρέχει υπηρεσίες: σε εταιρείες του ομίλου, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε δημόσιους οργανισμούς πολλών βιομηχανικών κλάδων, σε εταιρείες κατασκευών και τηλεπικοινωνιών, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους χώρους (του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των καυσίμων και λιπαντικών, των πλαστικών και μεταλλικών υλικών), στα ναυπηγεία, σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινωνικής Ωφέλειας - ΔΕΚΟ, στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επιπλέον το Κέντρο εξελίσσεται και αναπτύσσει δράσεις με ευρύτερο επιχειρηματικό αντίκτυπο όπως: Δημιουργία Επιχειρηματικού Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund), Λειτουργίες Επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας και Επιταχυντή (Business Incubator & Accelerator), Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, Καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (και μέσα από συνεργασίες).

Σημαντικές είναι και οι δράσεις του Κέντρου στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας για θέματα Επιχειρηματικού ενδιαφέροντος όπως: Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Υλικών και Κατασκευών, Ψηφιακών και Βιομηχανικών Συστημάτων συμπεριλαμβανομένης της Κυβερνοασφάλειας

Ποιοι Είμαστε

Η εμπειρία μας σε αριθμούς

Έρευνα & Kαινοτομία

Το Κέντρο Καινοτομίας ακολουθώντας την Εταιρική Στρατηγική και υποστηρίζοντας το προφίλ του Οργανισμού, επενδύει στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.


Υλοποιεί έρευνα και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις ερευνητικών προγραμμάτων είτε εκπονώντας τα αυτοδύναμα είτε μέσω συνεργασιών με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα:

Υπηρεσίες

Δοκιμές
Φορέας Ελέγχου (Υπηρεσίες προς ΔΕΗ ΑΕ)

Νέα και Ανακοινώσεις

Οι πελάτες μας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας

Προτείνεται η ενημέρωση του browser σας