Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Η Διεύθυνση Κέντρου Καινοτομίας (ΔΚΚ), δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε, αλλά και προς τρίτους, εκτός ΔΕΗ πελάτες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΔΚΚ περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήρια της, πιστοποιήσεις, έρευνες, έλεγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο, υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Η λειτουργία της ΔΚΚ δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών μόνο της ΔΕΗ. Αντιθέτως, έχει επεκταθεί και ικανοποιεί ανάγκες υψηλού επιστημονικού επιπέδου και εξειδικευμένων απαιτήσεων, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και στις Ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η ΔΚΚ είναι σε θέση να πραγματοποιεί, με ασφάλεια και αξιοπιστία, το σύνολο των προαναφερομένων δραστηριοτήτων της, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις της, αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών της. Η ΔΚΚ είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ, (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Για την διατήρηση της Διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ, η ΔΚΚ υπόκειται σε περιοδικούς εξονυχιστικούς ελέγχους από το ΕΣΥΔ, που ελέγχει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας της, αλλά αξιολογεί και αυτές καθαυτές τις δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποιεί η ΔΚΚ ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεων τους.


Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΔΚΚ είναι στελεχωμένη με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από Μηχανικούς, Επιστήμονες Θετικών Επιστημών και τεχνικούς ανάλογων ειδικοτήτων με τις υπηρεσίες που παρέχει. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεχή ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.